اگه یه روز بغض گلوت رو فشرد،خبرم کن،بهت قول نمی دم که می خندونمت،ولی میتونم باهات گریه کنم...اگه یه روز خواستی در بری حتما خبرم کن،قول نمی دم که ازت بخوام وایسی،اما می تونم باهات بیام...اما اگه یه روز سراغم و گرفتی،و خبری نشد،سریع به دیدنم بیا،احتمالا بهت احتیاج دارم.


دسته ها :
X