در ديارى كه مردانش ز نامردى عصا ز كور مى دوزدند منه خوش باور ساده محبت جستجو مى كردم در ديارى كه نيست كسى يار كسى كاش يا رب به كسى نيوفتد كار كسی.


دسته ها :
X