زندگی آنچه زیسته ایم نیست،

بلکه چیزی است که به یاد می آوریم تا روایتش کنیم.

                                                                (گابریل گارسیا مارکز)


دسته ها :
X