کاش از جنس جنون بال و پری بود مرا     مثل سیمرغ از اینجا سفری بود مرا

از همان کوچه سر میشکند دیوارش         باز در حالت مستی گذری بود مرا

هیچ پروا دلم از دغدغه راه نداشت         چون تو ای عشق اگر همسفری بود مرا

رقص زلف سر نی دیدم و با خود گفتم      بین هفتادو دو تن کاش سری بود مرا

پیشتر از آن که رسد مرگ بمیری هنر است     کاش ای کاش که روزی هنری بود مرا

شهدا را فراموش نکنید وبا ذکر10 صلوات روح شهدا را شاد کنیم0


دسته ها :
X