چقدر سخته تو چشماي کسي که تمام عشقت رو ازت دزديد و به جاش يه زخم هميشگي رو به قلبت هديه داد زل بزني وبه جاي اينکه لبريز کينه و نفرت بشي ؛ حس کني هنوز هم دوسش داري... چقدر سخته دلت بخوادسرت و بازبه ديواري تکيه بدي که يه بار زير اوار غرورش همه وجودت له شده... چقدر سخته تو خيالت ساعتها با هاش حرف بزني اما وقتي ديديش هيچ چيزي جز سلام نتوني بگي... چقدر سخته وقتي پشتت بهشه دونه هاي اشک گونه هاتو خيس کنه اما مجبور باشي بخندي تا نفهمه هنوزم دوسش داري...


دسته ها :
X