همه می دانند ،همه می دانند که من و تو از آن روزنه ی سرد وعبوس ،باغ را دیدیم و از آن شاخه ی بازیگر دور دست ،سیب را چیدیم.

همه می ترسند ،همه می ترسند اما من و تو به چراغ و آب آیینه پیوستیم و نترسیدیم

همیشه به یادتم و امیدوارم همیشه به یادم باشی.

                     دوستت دارم عزیزم


X