تکیه به شونه هام نکن

   من از تو افتاده ترم

  ما که به هم نمی رسیم

  بسه دیگه بزار برم

   کی گفته بود به جرم عشق

  یه عمری پرپرت کنم

   حیف تو نیست کنج قفس

   چادر غم سرت کنم

  من نه قلندر شبم

   نه قهرمان قصه ها

  نه برده ای حلقه به گوش

   نه ناجی فرشته ها

  من عاشقم همین و بس

   غصه نداره بی کسیم

   قشنکیه قسمت ماست

   که ما به هم نمی رسیم.


X