عشق ویران کردن خویش است ، دوست داشتن ساختن است .
عشق و دوست داشتن از پی هم می آیند ، اما هر گز در یک خانه منزل نمی کنند.
عشق قانون نمی شناسد ، دوست داشتن اوج احترام به مجموعه ای از قوانین عاطفی است.
عشق نور است که هرچه را در مسیرش قرار بگیرد - از جمله قلب ها را - از خود روشن می سازد. عشق همانند مغناطیسی است که ما را به مبدا خود جذب می کند.

X