زندگی پرتو شمعی است که در بزم وجود به نسیم مژه برهم زدنی خاموش است
تو دریایی ومن موجی اسیرم
که میخواهم در آغوشت بمیرم
بیا دریای من،آغوش برکش
نمیخواهم جدا از تو بمیرم

X