اگه با یه قلب تب دار بشم از عشق تو بیمار

یا وجود عاشقم رو ببرن تا چوبه دار

اگه زندگیم فنا شه طعمه خشم خدا شه

یا که در حسرت عشقت روحم از بدن جدا شه

میگذارم هر چه دارم چون توئی دار و ندارم


X